W dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie LGD – „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się XII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:

Podejmowanie działalności gospodarczej - Konkurs 1/2019
Rozwijanie działalności gospodarczej - Konkurs 2/2019

Do pobrania:

- Lista techniczna - Konkurs 1/2019

- wnioski zgodne z LSR Konkurs 1/2019

- wnioski wybrane Konkurs 1/2019

- wnioski niewybrane Konkurs 1/2019

- wnioski zgodne z LSR Konkurs 2/2019

- wnioski wybrane Konkurs 2/2019

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.


Wzór protestu stanowi załącznik do Regulaminu naboru wniosków i wyboru operacji, jest on również dostępny w Biurze LGD.


Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD – „Powiatu Świdwińskiego” lub przesłać pocztą na adres: ul Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.