ocena merytorycznaW dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD – „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się III Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Do pobrania:

 

- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 3/2017
- LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO WSPARCIA ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 3/2017

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
Wzór protestu stanowi załącznik do Regulaminu naboru wniosków i wyboru operacji, jest on również dostępny w Biurze LGD.
Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD – „Powiatu Świdwińskiego” lub przesłać pocztą na adres: ul Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

 • ocena_merytoryczna_01
 • ocena_merytoryczna_02
 • ocena_merytoryczna_04
 • ocena_merytoryczna_05
 • ocena_merytoryczna_06
 • ocena_merytoryczna_07
 • ocena_merytoryczna_08
 • ocena_merytoryczna_09
 • ocena_merytoryczna_10
 • ocena_merytoryczna_11

 • ocena_merytoryczna_12
 • ocena_merytoryczna_13