Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

         Termin składania wniosków:  od 16.09.2019 do 30.09.2019 roku 

         Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

        Wysokość limitu środków: 700 000,00 zł.

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami

Ustawa RLKS 02.9.2017

Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 i w zakresie podejmowania działalności gospodarczej