(drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Rodzaj Wnioskodawcy

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).

 

Zakres wsparcia

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych (co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań – odbywające się wg określonego harmonogramu);


Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych
ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów;


Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności (planowany obszar nie może zaburzyć spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty wnioskiem innego wnioskodawcy).


Forma i wysokość pomocy

Stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł, przy czym:

- pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej;

- druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.


W celu rozliczenia operacji należy:

- zrealizować Plan włączenia społeczności;
- zrealizować zaplanowany proces tworzenia LSR;
- przygotować LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

 plakat EFR