Termin składania wniosków: od 25.04.2022r. do 13.05.2022r.

 Wysokość limitu środków: 112 857,19 EURO/ 451 428,76 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia wynosi nie więcej niż  56 428,59 EURO /225 714,38 PLN

Forma wsparcia: do 85% refundacji kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych (max 300 tyś. zł) i do 63,63% refundacji kosztów kwalifikowanych dla podmiotów sektora finansów publicznych.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu  w walucie PLN przeliczonej po kursie  4 PLN/EUR. Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych  w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie EURO i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący). Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania :

- Ogłoszenie o naborze - Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego - Konkurs nr 3/2022

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Konkurs nr 3/2022Konkurs nr 3/2022

- Karta Oceny Operacji dla wniosków w zakresie tematycznym III Wzmocnienie Potencjału Obszaru ( Karta oceny z lokalnymi kryteriami )

- Lokalna Strategia Rozwoju

- Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

- Rozporządzenie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Numer ogłoszenia: 2/2022

Termin składania wniosków: od 21.02.2022 r. do 11.03.2022 roku 

Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej 

Wysokość limitu środków: 242 535,06 EURO/ 970 140,24 PLN

Forma wsparcia: nie wyższa niż 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 194 028,04 PLN na jedną operację.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Załączniki do Regulaminu naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami 

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Numer ogłoszenia: 1/2022

Termin składania wniosków: od 21.02.2022 r. do 11.03.2022 roku

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej 

Wysokość limitu środków: 245 080,57 EURO/ 980 322,28 PLN

Forma wsparcia: premia – ryczałt w wysokości 70 000,00 zł

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Załączniki do Regulaminu naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami 

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Konkurs nr 3/2021/G -  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin składania wniosków: od 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r.

Wysokość limitu środków: 53 679,68 zł / 13 419,92 Euro

Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia), do 100 % kosztów kwalifikowalnych, wypłacana w dwóch transzach; I transza  85% (po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu) i II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona) i nie więcej niż 13 419,92 zł na jeden grant.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

                                                                    Konkurs nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Do pobrania : 

- ogłoszenie o naborze

- załącznik nr 1 do ogłoszenia 

- LSR 

- 3.1 wniosek o powierzenie grantu

- 3.3 wniosek o rozliczenie grantu 

- wzór prośby o dokonanie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

- karta oceny z lokalnymi kryteriami wyboru 

- oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych  

- Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji 

- Załączniki do Regulaminu naborów wniosków i wyboru operacji (  wzór umowy o powierzenie grantu) 

- RODO

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Numer ogłoszenia: 2/2021

Termin składania wniosków: od 30.12.2020 r. do 22.01.2021 roku

Zakres tematyczny operacji:  rozwijanie działalności gospodarczej

Wysokość limitu środków: 79 157,66 EURO/ 316 630,64 PLN

Forma wsparcia: nie wyższa niż 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 158.315,32 PLN na jedną operację.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw.

Numer ogłoszenia: 1/2021

Termin składania wniosków: od 30.12.2020 r. do 22.01.2021 r.

Zakres tematyczny operacji:  podejmowanie działalności gospodarczej

Wysokość limitu środków: 172 647,69 EURO/ 690 590,76 PLN

Forma wsparcia: premia – ryczałt w wysokości 70 000,00zł.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.