Termin składania wniosków: od 25.04.2022r. do 13.05.2022r.

 Wysokość limitu środków: 112 857,19 EURO/ 451 428,76 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia wynosi nie więcej niż  56 428,59 EURO /225 714,38 PLN

Forma wsparcia: do 85% refundacji kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych (max 300 tyś. zł) i do 63,63% refundacji kosztów kwalifikowanych dla podmiotów sektora finansów publicznych.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu  w walucie PLN przeliczonej po kursie  4 PLN/EUR. Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych  w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie EURO i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący). Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania :

- Ogłoszenie o naborze - Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego - Konkurs nr 3/2022

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Konkurs nr 3/2022Konkurs nr 3/2022

- Karta Oceny Operacji dla wniosków w zakresie tematycznym III Wzmocnienie Potencjału Obszaru ( Karta oceny z lokalnymi kryteriami )

- Lokalna Strategia Rozwoju

- Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

- Rozporządzenie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)