Konkurs nr 6/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 04.11.2019 do 18.11.2019 roku

Wysokość limitu środków: 298 197,16zł

 

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru

Ustawa RLKS 02.9.2017

Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej